Ηλεκτρολογικές Εργασίες – Θεσσαλονίκη

Πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών

Κατασκευή Υποσταθμού Μέσης Τάσης

Ημερομηνία κατασκευής

2006