Θεσσαλονίκη – Ηλεκτρολογικά

-Κατασκευή Υποσταθμού Μέσης Τάσης

-Εγκατάσταση δικτύων πυρόσβεσης

Χρόνος κατασκευής 2006