Νέο ΦΕΚ: Τροποποίηση προτεραιότητας Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΝ που αφορά στην Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122), του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

Δείτε παρακάτω τα άρθρα της τροποποιητικής απόφασης:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 28857/1083/17.03.2020 υπουργικής απόφασης

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχείων ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 28857/1083/17.03.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’  122), του ν. 3894/2010 (Α’  204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940), στα εξής σημεία:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Περιοχή του Διαχειριστή του Δικτύου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μικρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει: είτε α) σε Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο), ο οποίος δεν εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπικού δικτύου, είτε β) σε Ιδιωτικό Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αρ. 787/2012 απόφασης ΡΑΕ, είτε γ) σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ του ΕΔΔΗΕ, κατά την έννοια της υπ’ αρ. 787/2012 απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3.1. της απόφασης αυτής».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4546/2018, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε σειρά προτεραιότητας, τηρώντας τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ανά κορεσμένο δίκτυο. Ειδικά στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 60 του ν. 4546/2018, αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ εκτός αν πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργείται.

5. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί την υπόψη αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Ο Διαχειριστής και σε αυτή την περίπτωση, διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης».

6. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 9 ως ακολούθως:

«9. Όσον αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε Ε.Κοιν., εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο υποβολής της στοιχεία, προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν.

Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι σταθμοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018».

7. Ο τίτλος του άρθρου 4 της απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επικαιροποίηση και Δημοσιοποίηση Καταλόγων»

8. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου επικαιροποιεί τους καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προτεραιότητας στην οποία υπάγεται η κάθε αίτηση, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι κατάλογοι δημοσιοποιούνται εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του μήνα που έπεται. Οι προσφορές σύνδεσης κατά τον μήνα αυτό, εξετάζονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την ειδική περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 3, με βάση τους καταλόγους, όπως αυτοί έχουν επικαιροποιηθεί και δημοσιοποιηθεί και η σειρά προτεραιότητας δεν επηρεάζεται από νέες αιτήσεις, με εξαίρεση τις αιτήσεις της Ομάδας Α.

Επίσης ο Διαχειριστής του Δικτύου, δημοσιοποιεί ανά δύο (2) μήνες τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης ή για τις οποίες διαπιστώθηκε αδυναμία σύνδεσης. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον Υποσταθμό σύνδεσης ΥΤ/ΜΤ, τους Μετασχηματιστές σύνδεσης και τη γραμμή σύνδεσης.

Στους καταλόγους σημειώνεται αν έχει υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης, κατόπιν γνωστοποίησης αδυναμίας σύνδεσης».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος – Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypen.gov.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την αρχική απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ