Κλάδοι P2D

 • Home
 • Eιδικότητες

Αντικείμενα Απασχόλησης της P2D

Υπηρεσίες Μηχανικού

 • Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – ΗΤΚ

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Τρισδιάστατη Απεικόνιση Κτιρίου – 3D

 • Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Έλεγχος νομιμότητας κτιρίων – κατασκευών

 • Έκδοση άδειας λειτουργίας

 • Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Έκδοση οικοδομικής άδειας

 • Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας

 • Μελέτη πυροπροστασίας – Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

 • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – ΠΕΑ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ

 • Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου

Εμπειρία - Οφέλη

Τα οφέλη για τους πελάτες μας:

 •  

Ηλεκτρολογικά Έργα

Τα ηλεκτρικά έργα κατασκευής περιλαμβάνουν εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία:
 • Διακόπτες τάσης LV / MV 
 • Πίνακες Διανομής Ισχύος
 • Πίνακες ελέγχου φωτισμού
 • Καλώδια χαμηλής / μέσης τάσης
 • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας
 • Υπολογισμός και διόρθωση συντελεστή ισχύος 
 • Φίλτρα είτε πυκνωτή, είτε αρμονικών
 • Καταγραφικά στους ηλεκτρολογικούς πίνακες
 • Προστασία-γείωση των εγκαταστάσεων

Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας

Η P2D αναλαμβάνει την κατασκευή και πιστοποίηση δικτύων CCTV, συναγερμού και πυρανίχνευσης σε όλους του απαιτούμενους χώρους όπως Τράπεζες, χώρους συνάθροισης κοινού κοκ. Επίσης κατασκευάζουμε δίκτυα για το έξυπνο σπίτι -smart home.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων_ΥΔΕ ΕΛΟΤ HD 384

 • Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

  Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι: 

Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι: 

Μειώνονται οι πιθανότητες ατυχήματος

Επιτυγχάνονται ευκολότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εγκαταστάσεων

Βελτιώνεται η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος επαλήθευσης συνέχειας και κύριοι και συμπληρωματικοί ισοδύναμοι αγωγοί αρμού

Μέτρηση αντοχής καλωδίωσης

Δοκιμή βλάβης κυκλώματος σε περίπτωση ασθενών ρευμάτων και στην περίπτωση ηλεκτρικής προστασίας διαχωρισμού

Επαλήθευση συνθηκών προστασίας διακόπτοντας αυτόματα την τροφοδοσία

Λειτουργικοί έλεγχοι

Ανίχνευση πτώσης τάσης

Έλεγχος ρεύματος διαρροής διαφορικού διακόπτη

Έλεγχος συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης μεσαίας τάσης (M/S, προστατευτικά και αποζεύκτες μεσαίας τάσης, καλώδια MT κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσεται πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα των ελέγχων

Οικοδομική Αδεια - Εκπόνηση Μελετών

 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Στατικοί υπολογισμοί 
 • Σχεδιασμών αποχετευτικών δικτυων 
 • Σχεδιασμός δικτυου ύδρευσης
 • Ηλεκτρικά Έργα Μέσης & Χαμηλής Τάσης 
 • Δίκτυα Φυσικού Αερίου
 • HVAC
 • Συστήματα πυροπροστασίας
 • Ανελκυστήρες
 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών 

Αδειοδότηση Φωτοβολταικών - Κατασκευή - Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε τις μελέτες για φωτοβολταϊκά πάρκα, για εγκαταστάσεις υβριδικών συστημάτων με προσωρινή αποθήκευση σε μπαταρίες και παράλληλα κάνουμε και την εγκατάσταση αυτών με πιστοποίηση και εγγύηση καλής λειτουργίας

Βιομηχανικές Αποθήκες-Logistics

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών για μεγάλες και μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθήκες σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
Υγειονομικές Εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών σε επιχειρήσεις εστίασης και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.ο.κ.)

Επαγγελματικές Άδειες Λειτουργίας

Τουριστικές εγκαταστάσεις και άδειες λειτουργίας όπου αναλαμβάνουμε την σύνταξη του φακέλου και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων για την λήψη άδειας λειτουργίας σε ξενοδοχεία, ξενώνες και τουριστικές εγκαταστάσεις διαμονής

P2D Τεχνικός έλεγχος σε εγκαταστάσεις φωτοβολταικό πάρκο