Άδεια Δόμησης

Μελέτη και σχεδιασμός κτιρίων σύμφωνα με το ΝΟΚ 

Σκεφτεστε να κατασκευασετε το σπίτι των ονείρων σας?

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η νομοθεσία που υπάρχει παρακάτω είναι ενδεικτική και θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τυχόν επικαιροποιήσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067/2012
3.81M

p2dgreece@gmail.com

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067/2012

 Άδεια Δόμησης ή Οικοδομική Άδεια είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει και εξασφαλίζει ότι στην αρμόδια ανά περιοχή Υπηρεσία Δόμησης -Πολεοδομία έχουν κατατεθεί μία σειρά μελετών που αφού εγκριθούν δίδεται η άδεια για την ανέγερση μίας καινούριας κατασκευής ή την προσθήκη μίας κατασκευής σε υφιστάμενη. 

Η νομοθεσία που ακολουθείται ορίζεται αναλυτικά στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Νόμος 4067/2012) και στο Νέο Τρόπο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Νόμος 4030/2011).  

Η χορήγηση της Οικοδομικής Άδειας γίνεται έπειτα απο 2 σταδια:

  •  Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την Έγκριση της Άδειας Δόμησης, έπειτα απο υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών (τεχνικές εκθέσεις, αιτήσεις, εγκρίσεις υπηρεσιών, τοπογραφικό κοκ).
  •  Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την Κατάθεση των μελετών που αναλύονται παρακάτω.

Οι μελέτες συντάσσονται από Διπλωματούχους Μελετητές Μηχανικούς Α.Ε.Ι. (Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι θα πρέπει να είναι Τακτικά Μέλη είτε του Τ.Ε.Ε. είτε της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και οι οποίες περιλαμβάνουν εν συντομία τα ακόλουθα:

  1. Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο στην ουσία αποτελεί μία αποτύπωση του οικοπέδου όπου θα κατασκευαστεί το κτίριο καθώς και της περιοχής γύρω από αυτό. Στο τοπογραφικό διάγραμμα περιγράφεται η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του χώρου (με απλά λόγια εάν επιτρέπεται να ανεγερθεί κάτι σε αυτό), καθώς και οι όροι δόμησης της περιοχής.
  2. Αρχιτεκτονική Μελέτη, η  οποία περιλαμβάνει σχέδια των όψεων της κατασκευής, των κατόψεων των χώρων, αρχιτεκτονικές τομές της κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αλλά και το διάγραμμα κάλυψης στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα πραγματοποιούμενα πολεοδομικά μεγέθη, εν συγκρίσει με τα μέγιστα επιτρεπτά της περιοχής (Όροι Δόμησης). 
  3. Στατική μελέτη, που περιλαμβάνει το είδος του Φέροντος Οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας, φέρουσα τοιχοποιία, δομική ξυλεία), τη διάταξη, τις θέσεις, το πλήθος και τις διαστάσεις των δομικών στοιχείων μίας κατασκευής (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, τοιχώματα, θεμέλια), καθώς και τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια μόνιμων φορτίσεων αλλά και σεισμικών δράσεων. Η Στατική Μελέτη περιλαμβάνει σχέδια με τις θέσεις και τους οπλισμούς των φερόντων δομικών στοιχείων (ξυλότυποι), κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς και το τεύχος με τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν.
  4. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τις θέσεις και τις διαστάσεις των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης της κατασκευής, τη μελέτη των συστημάτων θέρμανσης, μελέτη φυσικού αερίου, τη μελέτη του ανελκυστήρα, της παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αλλά και της ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) της κατασκευής. Η κάθε Η/Μ μελέτη περιλαμβάνει κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια με τη διάταξη των οδεύσεων και εγκαταστάσεων αλλά και το τεύχος υπολογισμών.

Πέραν από τις απαιτούμενες μελέτες, για την πληρότητα του φακέλου της Ο.Α. απαιτούνται:

Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης του έργου από το Μηχανικό

Τίτλοι κυριότητας της ιδιοκτησίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός

Χρονικός προγραμματισμός

Προκατάθεση των αμοιβών των Μηχανικών στην Εθνική Τράπεζα

Καταβολή κρατήσεων υπέρ τρίτων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ε.Μ.Π.)

Η έκδοση της Ο.Α. πραγματοποιείται εντός 45 ημερών από τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.Δομ.) και η ισχύς της είναι 4 έτη από την ημέρα έκδοσής της. Υπό προϋποθέσεις δύναται να δοθεί παράταση και πέρα των τεσσάρων ετών. 

Σε κάθε νέα κατασκευή (από το 2012 και έπειτα) κατά τα στάδια κατασκευής καλείται ο Ελεγκτής Δόμησης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος ιδιώτης Μηχανικός, από την Υπηρεσία Δόμησης. Ο Ελεγκτής Δόμησης ελέγχει τη νομιμότητα της ανέγερσης στα διάφορα στάδια μέχρι την τελική περαίωση του έργου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθή τήρηση των μελετών και η αποφυγή μικρών ή μεγάλων «παρεκκλίσεων».

Όταν κατά τη διάρκεια της ανέγερσης απαιτηθούν τροποποιήσεις στην κατασκευή (π.χ. προσθήκη χώρου κατά μήκος, αλλαγή ύψους ή αλλαγή ανοιγμάτων κοκ) ή αντικατάσταση Μηχανικών, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΡΟΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η σωστή διαδικασία για της έκδοση της οικοδομίκής άδειάς ειναι η ακολουθη:

Αρχικά ο τοπογράφος έπειτα παο μέτρηση της επιφάνειας και έλεγχο της περιοχής εκπονεί τοπογραφικό αδείας πάνω στο οποίο αναγράφονται οι συνθήκες και οι δυνατότητες δόμησης του οικοπέδου. 

Ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει το κτίριο και αφολυ οριστικοποιηθούν οι χώροι με τον ιδιοκτήτη – πελάτη δίδονται τα σχέδια στον Πολιτικό Μηχανικό για να εκπονήσει την στατική μελλέτη του κτιρίου. 

Στην συνέχεια λαμβάνει γνώση ο αρχιτέκτονας σχετικά με τα υποστυλώματα, τους δοκούς και εφόσον δεν του τροποποιεί τηνν αρχική ιδέα τα σχέδια οδηγούνται στον Μηχανολόγο και Ηλεκτρολογο για την εκπόνηση των μελετών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του κτιρίου.

Στην συνέχεια τα σχέδια οδηγούνται πάλι στον αρχιτέκτονα για την οριστικοποιηση τους και την κατάθεση στην Υπηρεσία Δόμησης της περιοχής.