ΥΔΕ ΕΛΟΤ HD 384

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων_ΥΔΕ ΕΛΟΤ HD 384

Εξειδίκευση Μέθοδος ελέγχων

  • Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

    Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι: 

Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι: 

Μειώνονται οι πιθανότητες ατυχήματος

Επιτυγχάνονται ευκολότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εγκαταστάσεων

Βελτιώνεται η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος επαλήθευσης συνέχειας και κύριοι και συμπληρωματικοί ισοδύναμοι αγωγοί αρμού

Μέτρηση αντοχής καλωδίωσης

Δοκιμή βλάβης κυκλώματος σε περίπτωση ασθενών ρευμάτων και στην περίπτωση ηλεκτρικής προστασίας διαχωρισμού

Επαλήθευση συνθηκών προστασίας διακόπτοντας αυτόματα την τροφοδοσία

Λειτουργικοί έλεγχοι

Ανίχνευση πτώσης τάσης

Έλεγχος ρεύματος διαρροής διαφορικού διακόπτη

Έλεγχος συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης μεσαίας τάσης (M/S, προστατευτικά και αποζεύκτες μεσαίας τάσης, καλώδια MT κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσεται πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα των ελέγχων

Stats & Charts

Modern industrial engineers typically use predetermined motion time system, computer simulation, along with extensive mathematical tools for modeling, such as mathematical optimization and queueing theory, and computational methods for system analysis, evaluation, and optimization.

Our Solutions & Benefits

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Solutions 1
Solutions 2
Solutions 3

Industriel is a pioneer in design-build specializing in architecture and construction services. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

Industriel has a brilliant record in responding to complex customer requirements. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

We work to reduce air emissions associated with our operations and the products we deliver. Industrial engineers also use the tools of data science and machine learning in their work owing to the strong relatedness of these disciplines with the field and the simila.

What is Included

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.

Steeler™ is an emerging programme built on five years of work to define and promote steel that has been produced and sourced responsibly. The Australian Steel Stewardship Forum initially developed the concept.