ΥΔΕ ΕΛΟΤ HD 384

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων_ΥΔΕ ΕΛΟΤ HD 384

Εξειδίκευση Μέθοδος ελέγχων

  • Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

    Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι: 

Διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προχωρούμε στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Οι υπηρεσίες της επιθεώρησης βάσει του προτύπου HD 384 προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα κτίρια εξασφαλίζοντας, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ότι: 

Μειώνονται οι πιθανότητες ατυχήματος

Επιτυγχάνονται ευκολότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εγκαταστάσεων

Βελτιώνεται η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος επαλήθευσης συνέχειας και κύριοι και συμπληρωματικοί ισοδύναμοι αγωγοί αρμού

Μέτρηση αντοχής καλωδίωσης

Δοκιμή βλάβης κυκλώματος σε περίπτωση ασθενών ρευμάτων και στην περίπτωση ηλεκτρικής προστασίας διαχωρισμού

Επαλήθευση συνθηκών προστασίας διακόπτοντας αυτόματα την τροφοδοσία

Λειτουργικοί έλεγχοι

Ανίχνευση πτώσης τάσης

Έλεγχος ρεύματος διαρροής διαφορικού διακόπτη

Έλεγχος συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης μεσαίας τάσης (M/S, προστατευτικά και αποζεύκτες μεσαίας τάσης, καλώδια MT κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσεται πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα των ελέγχων